Belangrijke btw-tarief hervormingen op komst !

Mar 23 / Mohamed El Kastite


In December vorig jaar heeft de Europese Raad groen licht gegeven voor een verregaande hervorming van de EU btw-tarieven. Het is een hervorming die voorafging aan jaren van debat en waarbij het initieel voorstel op significante wijze is bijgestuurd.


Achtergrond
Het nieuw EU-kader geeft lidstaten de mogelijkheid om verlaagde btw-tarieven of zelfs een 0% tarief toe te passen op een vernieuwde lijst van goederen en diensten.

Het Europese parlement heeft recent in een spoedprocedure het voorstel met overtuigende meerderheid goedgekeurd.

Zodra de wetgeving formeel in de Raad wordt aangenomen (slechts een formaliteit), treedt deze 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking.

Nieuw EU-kader

Lidstaten hebben voortaan de mogelijkheid om maximaal vier verschillende btw-tarieven te hanteren: i) een standard btw-tarief, ii) maximaal twee verlaagde btw-tarieven en iii) een super verlaagd btw-tarief. Onder het super verlaagd tarief wordt verstaan een btw-tarief lager dan 5% dat tot zelfs 0% kan gaan. Qua tarievenstructuur wijkt dat niet zozeer af van hetgeen we vandaag de dag in België kennen: twee verlaagde tarieven (6% en 12%) en een super verlaagd tarief van 0% (voor bijvoorbeeld kranten, bepaalde prestaties in het kader van de Covid pandemie, …).

Waar de grote nieuwigheid zit is waarop lidstaten die verlaagde tarieven kunnen toepassen. Wanneer de lidstaten een verlaagd btw-tarief implementeren, hebben ze weldra de keuze uit maar liefst 24 categorieën van een vernieuwde lijst (bijwerking van bijlage III bij de btw-richtlijn 2006/112/EC).

Deze hernieuwde lijst omvat o.a. de afbraak en wederopbouw van woningen, waar onze Belgische minister van Financiën sterk voor gelobbyd heeft.De hervorming houdt ook rekening met de Europese groene agenda. Zonnepanelen, e-bikes, warmtepompen en de herstelling van huishoudelijke apparaten zijn hierbij in het oog springende ecologische toevoegingen. Aardgas en brandhout (met ingang van 2030) en chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen (met ingang van 2032) komen niet langer meer in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief.

Daarnaast ondersteunt de hervorming de digitalisering van de economie, door verlaagde btw-tarieven mogelijk te maken voor internettoegangsdiensten en streaming van sport- of culturele evenementen.

Volgens de nieuwe richtlijn zouden online evenementen voor btw ook steeds belastbaar zijn in het land waar de afnemer is gevestigd. Dit laatste is een reactie op het Geelen EU arrest (HvJ dd. 08 mei 2019, C-568/17) waar het land van de dienstverrichter heffingsbevoegd werd geacht.

Qua super verlaagde tarieven (inclusief het 0% tarief) hebben lidstaten wel een beperktere keuze. Dit tarief wordt slechts mogelijk gemaakt voor een specifieke selectie uit de nieuwe lijst, waarvan men er bovendien maximaal zeven mag selecteren. Deze kortere lijst omvat o.a. basis levensbehoeften (zoals geneesmiddelen, voeding), boeken, kranten en zonnepanelen.

Voor lidstaten die al voor 1 januari 2021 een super verlaagd btw-tarief toepasten op andere productcategorieën, zoals het 0% tarief in België voor recuperatiestoffen- en producten, is er een uitdoofscenario voorzien. Deze mogen behouden worden tot uiterlijk 1 januari 2032.

Impact in België?

De nieuwe richtlijn, zodra deze in werking treedt, heeft een onmiddellijk impact in België.In 2019 is er immers al een verlaagd btw-tarief van 6% ingevoerd voor “rijwielen, gemotoriseerde rijwielen en speed pedelecs” – wat die laatste 2 betreft: de elektrische versie althans (wet van 13 april 2019). Welnu, die wet kende nog geen uitwerking zolang de Btw-richtlijn niet was aangepast. Van zodra de nieuwe richtlijn uitwerking heeft zal dat tarief van rechtswege en met onmiddellijk ingang in werking treden. Als u plant van kortelings een nieuwe (elektrische) fiets te kopen, is hier alvast een tip: wacht nog enkele weken!

Dat de verlaging van btw-tarieven een impact kan hebben, weten we uiteraard. De regering heeft recentelijk al een aantal maatregelen genomen. Sommige hiervan zullen waarschijnlijk zelfs al in werking treden nog voor de (nieuwe) richtlijn van kracht is:

  • De verlenging van het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% voor de sloop en heropbouw van residentiele woningen tot en met 31 december 2023 (deze regeling zou normaal eind dit jaar aflopen).Verlenging van het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6% tot 30 september 2022 voor de levering van elektriciteit voor huishoudelijke afnemers.

  • Invoering van een tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% tot 30 september 2022 voor de levering van aardgas en warmte (via warmtenetten). Ook deze verlaging is beperkt tot huishoudelijke contracten.

  • De invoering van een verlaagd btw-tarief van 6% wat betreft de periode 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 voor de installatie van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.


Noteer wel dat van voorgaande maatregelen enkel de verlaging van btw op huishoudelijke elektriciteit (tot 30 juni) is gepubliceerd. Naar verwachting zullen de andere maatregelen zeer spoedig verschijnen in het Staatsblad.

De verwachting in zowat alle lidstaten is dat er duchtig zal worden gelobbyd om de tariefstructuren grondig te herzien. Het is voorlopig afwachten wat dit in de praktijk zal geven. Voor ondernemingen die handeldrijven in het buitenland (bijvoorbeeld webshops via OSS of IOSS) is het alleszins opletten geblazen om ‘mee’ te blijven met alle mogelijke wijzigingen. Uiteraard helpt VAT Consult u daar graag bij.

Tot slot nog dit: in 2019 werd er ook een wet gestemd die de sterilisatie van katten aan het 6%-tarief zou onderwerpen van zodra de Btw-richtlijn dit toelaat (wet van 6 juni 2019). Aangezien er in de nieuwe richtlijn hierover niets is voorzien, blijft deze wet voorlopig dode letter…