Structuur van btw- en ondernemingsnummer wijzigt weldra

Bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke entiteit een ondernemingsnummer (uniek identificatienummer) toegewezen. Dit ondernemingsnummer wordt door de btw-administratie geactiveerd als btw-nummer. Qua format zijn een btw-nummer en een ondernemingsnummer dus in feite identiek.

Momenteel beginnen alle ondernemingsnummers - en dus ook de btw-nummers - met het cijfer 0: "0xxx.xxx.xxx".

De structuur van het ondernemingsnummer is bij koninklijk besluit van 23 juni 2003 vastgesteld en heeft de vorm Zxxx.xxx.xxx, waarbij het eerste cijfer een 0 of een 1 is.

De 0-reeks is echter niet oneindig. Zodra ze is uitgeput, zullen ondernemingsnummers toegekend worden waarvan het eerste nummer 1 is: 1xxx.xxx.xxx (1-reeks).

Alle resterende ondernemingsnummers die met 0 beginnen, zullen komend jaar worden toegekend. Daarom raadt de FOD Economie sterk aan om voor 1 januari 2023 toepassingen die gebruik maken van het ondernemingsnummer, aan te passen zodat ze ondernemingsnummers van de 1-reeks kunnen gebruiken.

Bron

Structure of Belgian VAT and company numbers to change soon

When registering in the Crossroads Bank for Enterprises (CBE), each company is assigned a company number (unique identification number). This company number is activated by the VAT administration as a VAT number. In terms of format, a VAT number and a company number are therefore in fact identical.

Currently, all Belgian company numbers - and thus VAT numbers - start with the number 0: "0xxx.xxx.xxx".

The structure of the company number was established by Royal Decree of 23 June 2003 and has the form Zxxx.xxx.xxx, where the first digit is a 0 or a 1.

However, the 0 series is not infinite. Once exhausted, enterprise numbers will be assigned with the first number being 1: 1xxx.xxx.xxx (1-series).

All remaining company numbers starting with 0 will be assigned next year. That is why the Ministery of Economy strongly recommends that before 1 January 2023, applications that use the enterprise number are adapted so that they can use enterprise numbers of the 1 series.