Enkele eindejaar btw-klassiekers

In de december btw-aangifte is het goed om bij een aantal zaken stil te staan. Naast de gebruikelijke transacties in het laatste aangiftetijdvak, kan het nodig zijn om in deze laatste btw-aangifte bepaalde aanpassingen of correcties door te voeren.

Hieronder bespreken wij een aantal typische btw-topics die op het eindejaar bijzondere aandacht verdienen.
Voorschotten

We starten met goed nieuws. Het decembervoorschot moest in principe elk jaar uiterlijk op 24 december op de rekening van de btw-administratie staan. Vanaf 2021 is het december voorschot definitief afgeschaft. Er moet dus geen rekening meer gehouden worden met het betalen van een eventueel voorschot.

Eindejaar TP aanpassingen

Veel bedrijven maken in januari (met terugwerkende kracht) verrekenprijsaanpassingen (TP aanpassingen). Btw en transfer pricing (“TP”) worden vaak (onterecht) niet met elkaar geassocieerd. De btw belast het verbruik door middel van een indirecte belastingheffing op basis van ontvangen tegensprestatie, terwijl transfer pricing binnen de reikwijdte van directe belastingen valt, door de juiste prijs vast te stellen voor transacties tussen gelieerde partijen. Hoewel de btw en TP een andere doelstelling nastreven, kan een TP aanpassing btw of zelfs douane gevolgen met zich meebrengen.

Of een TP aanpassing impact heeft op de btw-positie, hangt af van het type TP aanpassing. We raden in ieder geval aan om de eventuele btw-gevolgen van de eindejaar aanpassingen (“year-end adjustments”) goed in kaart te brengen.
Verjaring.

In een recent arrest rekent het Hof van Cassatie (arrest van 17 juni 2022, F.20.0038.F) definitief af met het in de rechtsleer zeer controversieel standpunt van de fiscus. Namelijk dat de teruggaaf van het in rekening-courant geboekte btw-tegoed onderworpen is aan een verjaringstermijn.

Voortaan is het zonneklaar dat de verjaringstermijn voor een btw-tegoed op de rekening-courant van een belastingplichtige pas begint te lopen nadat de belastingplichtige hierom in zijn aangifte heeft verzocht.

Voor de terggaaf van btw op verloren schuldvorderingen geldt uiteraard ook een vervaltermijn. Btw opgelopen in 2019 op schuldvorderingen die in dat jaar definitief verloren zijn gegaan dienen uiterlijk in 2022 (via de laatste december aangifte) gerecupereerd te worden. Voor verloren schuldvorderingen dient er, behalve in het geval van faillissement, ook nog een verbeterend stuk uitgereikt worden. Iets wat in de praktijk soms wel eens vergeten wordt.

Eindejaarsfeest

December en januari zijn traditioneel de maanden waarin u voor uw personeelsleden een receptie of feestje houdt. Deze kosten worden vaak geviseerd bij een btw-controle. Hoe zit het nu weer met de btw-aftrek van deze kosten?

Wanneer in het uitsluitend belang van alle personeelsleden, een bedrijf bepaalde sociale voordelen verstrekt die een collectief karakter hebben en die voor de toepassing van het Wetboek van inkomstenbelasting niet als voordelen van alle aard worden beschouwd, maar waarbij voor de toepassing van dat wetboek de aftrek wordt aanvaard van de goederen en diensten die worden gebruikt om dat voordeel te realiseren, is de btw, die geheven werd van deze goederen en diensten volgens de gewone regels aftrekbaar.

Dit geldt evenwel niet voor catering waarvoor een expliciet aftrekverbod geldt. Artikel 45, §3 W. Btw bepaalt namelijk dat de btw op kosten van spijzen en dranken in principe niet voor aftrek vatbaar is. Echter, naar aanleiding van een Parlementaire Vraag (nr. 3-239 van de heer Caluwé) heeft de Minister van Financiën verduidelijkt dat indien een onderneming spijzen en dranken aankoopt in het kader van de organisatie van een personeelsfeest en deze spijzen en dranken niet worden geserveerd door het personeel van het cateringbedrijf, de btw op kosten van de spijzen en dranken wel in aftrek mag worden genomen door de onderneming.

Organiseert u een eindejaarsfeestje voor uw personeel en koopt u daarbij zelf het eten (en drinken) en laat u de cateraar enkel instaan voor de bediening, dan is de btw op de factuur van uw traiteur in principe dus wel voor aftrekbaar.

Geschenken

Tot slot, bent u van plan om uw personeel of zakenrelaties een cadeau te geven om de feestdagen te vieren?

Indien de waarde van uw geschenk minder dan € 50 exclusief btw per werknemer/zakenrelatie en per jaar bedraagt, dan kunt u de btw voor 100 % in aftrek nemen. Een geschenk van € 50 (excl. btw) is evenwel net iets te veel en komt niet langer meer in aanmerking voor btw-aftrek. De btw op geestrijke dranken en tabaksproducten is ook in geen geval aftrekbaar (art. 45, §3, 2° W. Btw).