BE VAT/ BTW 🔊 : Transport sector update !

Amended scope VAT exemption for transport linked to exports / suspended until fourther notice!

By means of circular 2021/C/96 dated. October 27, 2021, the Belgian VAT authorities restricted the scope of the VAT exemption for services linked to the export of goods. At the request of the sector, the entry into force was postponed to September 2022.

According to the new position, only transport services performed for the consignor, or the consignee of the shipment qualified for the VAT exemption.

The new position was triggered by the CEUJ judgment C-288/16 dd. June 29, 2017, in the ‘L.C.’ IK case and followed the example of several other EU jurisdictions. However, other countries have decided not to change existing practice or legislation.

The authorties have decided to suspend the entry into force of the new viewpoint (Circular 2022/C/72). The aim is to start a consultation on EU level in order to ensure an uniform application between the Member States.

Gewijzigde positie btw-vrijstelling uitvoer gelinkt aan uitvoer / inwerkingtreding opgeschorst tot nader order!

Middels de circulaire 2021/C/96 dd. 27 oktober 2021, heeft de btw-administratie het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor vervoersdiensten gelinkt aan uitvoer van goederen beperkt. Op vraag van de sector werd de inwerkingtreding uitgesteld tot september 2022.

Volgens het nieuw standpunt kwamen enkel transportdiensten verricht voor de afzender of de geadresseerde van de zending in aanmerking voor de btw-vrijstelling.

De administratie baseerde zich op het arrest C-288/16 van het HvJ dd. 29 juni 2017 in de zaak ‘L.C.’ IK en volgde hiermee het voorbeeld van een aantal andere EU landen. Andere landen hebben evenwel beslist om de bestaande praktijk of wetgeving niet te wijzigen.

De administratie heeft beslist om de inwerkingtreding van het nieuwe standpunt voorlopig op te schorsen (circulaire 2022/C/72). Bedoeling is om verschillende Europese instanties te consulteren over deze problematiek teneinde een uniforme toepassing tussen de lidstaten te verzekeren.